Schade oorzaken

Het ontdekken van de schadeoorzaak of -oorzaken is een belangrijk onderdeel van het betonrenovatieproject. Alleen met duidelijk zicht op het probleem is een structurele oplossing mogelijk. Daarmee repareren we niet alleen; we voorkomen ook nieuwe schade. 

Inspecteren volgens NEN-EN1504 Europese norm voor betonreparaties

Vanaf 1 januari 2009 is de nieuwe Europese normenreeks “EN 1504” volledig van kracht.
Nationale normen die tot dan hun geldigheid hadden, maar niet geharmoniseerd zijn met de nieuwe EN 1504 zijn per eind 2008 ingetrokken en verplicht per 1 januari 2009 de CE-markering te voeren. Alle producten die gebruikt worden voor reparatie en bescherming van beton, dienen gemarkeerd te zijn in overeenstemming met het toepasselijke deel van EN 1504 norm.

Er is onderscheid te maken in twee groepen normen. Enerzijds normen waarin beproevingsmethoden zijn omschreven en anderzijds normen met prestatie-eisen. Gebruikelijk is dat eerst beproevingsnormen worden vastgesteld om vervolgens het eisenpakket hierop af te stemmen. Veel beproevingsnormen voor reparatie en beschermingsmiddelen zijn al als NEN-EN definitief gepubliceerd en zijn met name voor de producenten van reparatie- en beschermingsmiddelen relevant.

Overzicht delen NEN-EN 1504

 • Algemene normen:

Deel 1: Definities
Deel 9: Algemene principes voor het gebruik van producten en systemen

 • Eisen aan producten en systemen:

Deel 2: Oppervlaktebeschermingssystemen

 • Deel 3: Constructieve en niet-constructieve reparatie
 • Deel 4: Constructieve hechting
 • Deel 5: Injecteren van beton
 • Deel 6: Bescherming van de wapening tegen corrosie
 • Deel 7: Verankering van wapeningsstaal
 • Kwaliteitscontrole:
  Deel 8: Kwaliteitsborging en conformiteitbeoordeling
  Deel 10: Gebruik van producten en systemen op de bouwplaats en kwaliteitsbeheersing van de werken


 

Door de oorzaak bloot te leggen kan toekomstige schade veelal worden voorkomen.

Wij hebben op onze website een opsomming van problemen (oorzaken) beschreven en de oplossingen die wij hiervoor hebben.